Kierowcy pojazdów, które są zarejestrowane w Polsce nie będą już musieli mieć przy sobie dowodu rejestracyjnego ani potwierdzenia ubezpieczenia OC, bo nastąpiła zmiana w przepisach o ruchu drogowym.

Do tej pory za brak dokumentów płaciło się mandat. 50 zł za każdy brakujący dokument, ale nie więcej niż 250 zł. Teraz posiadanie tych dokumentów drogówka będzie mogła sprawdzić w Centralnej Ewidencji Pojazdów.
Ten przepis wejdzie w życie po ogłoszeniu komunikatu ministra cyfryzacji, który poda konkretny termin. Zostanie on ogłoszony na trzy miesiące przed wejściem w życie, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Ministerstwa Cyfryzacji.
Kolejne rozwiązanie przewiduje, że rozbudowa CEP będzie się odbywała etapami. To efekt wpadki, do której doszło po uruchomieniu tego programu przy rejestracji pojazdów.
W Biuletynie Informacji Publicznej resortu cyfryzacji będą się też pojawiały komunikaty o uruchomieniu kolejnych e- usług z co najmniej trzymiesięcznym wyprzedzeniem. Zapewni to stopniowe wprowadzanie nowych funkcji systemu.
Ministerstwo Cyfryzacji proponuje ujednolicenie danych gromadzonych w Centralnej Ewidencji Kierowców. Nie będzie tam wolno tylko publikować danych o osobach i szkołach uczestniczących w nabywaniu uprawnień do kierowania, gromadzonych w lokalnych ewidencjach i rejestrach przez starostów, marszałków województw i wojewodów. Wzrośnie też dostępność danych, m.in. przez wprowadzenie nowych możliwości pozyskiwania danych z Centralnej Ewidencji Kierowców do ponownego wykorzystania za pomocą interfejsów wymiany danych, i to nieodpłatnie.
Wprowadzone zostaną także przepisy umożliwiające migrację danych o ośrodkach szkolenia, jeśli chodzi o świadectwa kwalifikacji zawodowej.
W dalszej kolejności na tej stronie można będzie sprawdzić własne uprawnienia, będzie też zakładka „sprawdź uprawnienia kierowcy” czy „udostępnij swoje dane pracodawcy”.